Ostrava - praktyki zawodowe

W dniach 30-4-13.05.2017 grupa 10 uczniów ZSŁ odbyła staż w  ramach projektu pt. „Polski uczeń – europejskie perspektywy” w Středni Škola Teleinformatiky w Ostrawie (Republika Czeska)  finansowanego ze środków unijnych  POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)  na zasadach Erasmus+.
Staż obejmował zarówno zajęcia w szkole partnerskiej jak również  ciekawy program imprez towarzyszących (prezentacja).
Przed wyjazdem uczniowie  przygotowali prezentację multimedialną na temat regionu, w którym znajduje się szkoła partnerska oraz podręczny słownik polsko-angielsko-czeskiego składającego się z dwóch części: dotyczącej życia codziennego oraz terminów specjalistycznych. Dla uczestników zorganizowane zostały warsztaty dotyczące komunikacji interpersonalnej oraz współpracy w grupie.
Udział w projekcie przyczynił się do  podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji zawodowych uczniów w obszarach, w których specjalizuje się nasz partner, przede wszystkim w zakresie montażu, konfiguracji i administrowania sieciami teleinformatycznymi.
W projekcie zastosowano  elementy systemu ECVET.  W tym celu we współpracy z partnerem wyodrębnione zostały  jednostki efektów uczenia się, podpisane Porozumienie o partnerstwie określające wymogi dotyczące oceny, walidacji i uznawania osiągniętych efektów uczenia się za granicą. Strona goszcząca  wyznaczyła opiekuna, który ocenił efekty  osiągnięte przez każdego ze stażystów. Nabyte umiejętności zostały potwierdzone testem przeprowadzonym w szkole macierzystej. Punkty uzyskane zgodnie z zasadami ECVET mogą być pomocne w staraniach  o dalsze kształcenie lub ubieganie się o miejsca pracy za granicą.

PREZENTACJA
Ostrava_2017