1958-1968

1958/59

Tadeusz Majewski Po przejściu na emeryturę mgr inż. Stanisława Dębickiego nowym dyrektorem naczelnym zostaje Tadeusz Majewski (na zdjęciu). Na stanowisko wicedyrektora powołano dr Adama Jachnickiego. Rozpoczęto starania o budowę nowego budynku szkoły jako pomnika tysiąclecia istnienia państwa polskiego. Powołano Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem inż. Kazimierza Żmudy. Zainaugurowało działalność pięcioletnie technikum na podbudowie siódmej klasy szkoły podstawowej oraz Wydział Zaoczny (8 oddziałów), którego kierownikiem został Karol Chwała.

1959/60

Ministerstwo Oświaty przesyła za pośrednictwem kuratorów orzeczenia organizacyjne dla szkół jako podstawę prawną ich działalności. Wprowadzono nowe specjalności — technika łączeniowa, technika teletransmisji, radiotechnika. Otwarto Państwową Szkołę Techniczną (2 letnia na podbudowie liceum ogólnokształcącego). W poszczególnych szkołach realizowano następujące specjalności:

  • Technikum 5—letnie: radiotechnika, technika łączeniowa, technika teletransmisji, eksploatacja pocztowa
  • Zasadnicza Szkoła Łączności (3 lata): monter teletransmisji, telemonter łączeniowy
  • Technikum dla Pracujących (3 lata): radiokomunikacja
  • Państwowa Szkoła Techniczna (2 lata): radiotechnika
  • Wydział Zaoczny (3 lata): teletechnika łączeniowa

1960/61

Zawarto umowę fundatorską pomiędzy Miejskim Komitetem Koordynacyjnym Społecznego Funduszu Budowy Szkół a Zarządem Głównym Związku Pracowników Łączności w Warszawie w sprawie budowy szkoły. Przekształcono Państwową Szkołę Radiotechniczną w Państwową Szkołę Techniczną nr 4 przy Technikum Łączności. Otwarto dwa oddziały o specjalności telewizja odbiorcza.

1961/62

W związku z rejonizacją szkół technicznych przekazano jeden oddział o specjalności telewizja odbiorcza na rzecz Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach. Zlecono "Miastoprojektowi" wykonanie pełnej dokumentacji projektowo—kosztorysowej nowego budynku szkoły.

1962/63

Wprowadzono nowy statut Technikum dla Pracujących.

1963/64

Na Wydziale dla Pracujących otwarto specjalność telewizja odbiorcza. Trwa gromadzenie funduszy na budowę szkoły.

1964/65

Zniesiono egzaminy końcowe w Zasadniczej Szkole Zawodowej. W technikum 5—letnim wprowadzono nową specjalność — elektronika.

1965/66

Szkoła posiada już dwadzieścia siedem oddziałów z liczbą ponad tysiąca uczniów. Przekształcono Komitet Organizacyjny w Honorowy Komitet Budowy Szkoły. Wprowadzono obowiązek wykonywania prac przedegzaminacyjnych dla słuchaczy Technikum dla Pracujących.

1966/67

wmurowanie kamienia węgielnego Wmurowano akt erekcyjny szkoły. Wprowadzono nowy statut szkoły oraz nowe programy nauczania przedmiotów ogólnokształcących i pomocniczych. Zainaugurowano naukę j. angielskiego lub niemieckiego (do wyboru) jako przedmiotu nadobowiązkowego. Mgr Władysław Lach założył sekcję strzelecką.


1967/68

inż. Wojciech Walden Inż. Wojciech Walden zostaje powołany na stanowisko wicedyrektora d/s kształcenia technicznego (1.IX.1967). Oddano do użytkowania internat na 320 miejsc. Na Wydziale dla Pracujących kierunek telewizja odbiorcza zostaje zastąpiony przez radiotechnikę i telewizję.