2000-2014

2000/01

Szkoła obchodzi jubileusz 55-lecia istnienia. Zorganizowano I Międzyszkolne Sympozjum Technologii Informacyjnych. Nawiązano współpracę ze szkołami zagranicznymi - Ukraina, Belgia.

2001/02

Rozbudowano szkolną sieć komputerową. We wszystkich gabinetach i salach lekcyjnych istnieje możliwość korzystania z internetu. Wygasł kierunek technik elektronik - maszyny cyfrowe. ZSŁ po raz kolejny uzyskuje tytuł "Podgórskiej Szkoły Roku". Rada Szkoły zatwierdziła Statut Zespołu Szkół Łączności. Odbył się I Rajd ZSŁ.
Podjęto na nowo wydanie gazetki szkolnej "Margines" - druku ulotnego wydawanego zgodnie z chęcią i nastrojem jej redaktorów - uczniów.

2002/03

Od 1.09.2002 roku na stanowisko ds. pedagogicznych powołano mgr Tadeusza Piszkowskiego. Z końcem roku szkolnego na emeryturę przechodzi wicedyrektor mgr Barbara Górska. W związku z reformą szkolnictwa zmieniono nazwy szkół wchodzących w skład zespołu.

2003/04

Wicedyrektorem ds. pedagogicznych zostaje mgr Barbara Ciborowska, a na emeryturę odchodzi wicedyrektor ds. technicznych mgr Jacek Chwała.
Technikum Łączności brało udział w akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą i otrzymało tytuł "Szkoła z Klasą".
Otrzymany w ramach projektu MENiS "Pracownia Internetowa w każdej szkole" sprzęt umożliwił utworzenie kolejnej pracowni informatycznej oraz centrum multimedialnego przy bibliotece szkolnej. Rozpoczęcie działalności Szkolnego Ośrodka Kariery. Samorząd Uczniowski ZSŁ zajął pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Dzielnice Podgórze.

2004/05

Obowiązki wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego obejmuje Pani mgr inż. Renata Gołąb, nauczycielka przedmiotów zawodowych.
W związku z otrzymaniem z funduszy unijnych wyposażenia do dwóch pracowni komputerowych (w tym jednej z wyposażeniem w sprzęt firmy Apple) wykonano kompleksowy remont ciągu trzech pracowni informatycznych.
Abiturienci Technikum Łączności nr 14 - oddziałów na podbudowie szkoły podstawowej - przystąpili po raz ostatni do egzaminu dojrzałości. Odbył się egzamin maturalny według nowej formuły. Przystąpiło do niego 180 absolwentów XIII Liceum Profilowanego.
Zespół Szkół Łączności uzyskał akredytację dla ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie monter elektronik na okres trzech lat. Przeprowadzono pierwszy raz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla osób kończących naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 13.
Goszczono przedstawicieli telekomunikacyjnej szkoły z czeskiej Ostrawy. Podpisano umowę o partnerskiej wymianie młodzieży w ramach praktyk zawodowych - program Leonardo da Vinci.
Placówka oświatowa uzyskała zgodę na kształcenie w zawodzie technik informatyk.
W ramach projektu PHARE 2001 nastąpiło przygotowanie planu rozwoju szkoły powiązanego z potrzebami lokalnego rynku pracy "Szkolny Ośrodek Kariery, a umiejętności ponad zawodowe uczniów ZSŁ oczekiwane przez lokalny rynek pracy". Nawiązano ścisłą współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Część zajęć w najstarszych oddziałach elektronicznych prowadzonych jest w laboratoriach tej uczelni.
Szkoła otrzymała prestiżowy certyfikat w IV edycji konkursu "European Language Label".

2005/06

Uruchomiono Szkołę Policealną nr 12 kształcącą w zawodzie technik informatyk o cyklach kształcenia jednorocznym i dwu-letnim (w zależności od typu i profilu ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej).
Abiturienci Technikum Uzupełniającego nr 7 oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 11 po raz ostatni - dotyczy oddziałów na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, do której prowadzono nabór wśród absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych - przystąpili do egzaminu dojrzałości oraz "starego" egzaminu zawodowego.
Przygotowano Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej "Wrażenie na wejściu" oraz Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej "Aktywni.pl", dzięki czemu szkołę doposażono w specjalistyczny sprzęt pracowniany.

2006/07

Uzyskano zgodę na uruchomienie w obrębie Technikum Łączności nr 14 nowego zawodu: technik teleinformatyk. Szkoła uczestniczy w projektach: "Informatyka jako usługa zabezpieczenia jakości i efektywności przedsiębiorstw", "Ostrawa 2007-2009", "Kraków 2006" oraz programie "Leonardo da Vinci". W celu prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotu systemy i sieci komputerowe powstała pracownia sieci komputerowych.
Odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Informatycznego "Projekt na Szóstkę" pod patronatem IBM, Wydawnictwa Literackiego i Wydawnictwa Helion.
Powiększono pomieszczenie studia telewizyjnego, w którym stworzono reżyserkę i montażownię szkolnej telewizji. Za fundusze unijne przyznane szkole za opracowanie projektu wdrażającego nowoczesne metody kształcenia w nauce zawodu technik elektronik zakupiono do studia sprzęt audiowizualny nowej generacji.

2007/08

Został przeprowadzony remont generalny pracowni systemów operacyjnych. Środki na wyposażenie uzyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego. Również z funduszy unijnych sfinansowano drugą pracownię informatyczną wyposażoną w komputery marki Apple oraz wzbogacono centrum multimedialne w ramach projektu realizowanego przez MEN pod nazwą: "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".
ZSŁ otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za przygotowanie programu jubileuszowego oraz za najbardziej aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach, wydarzeniach oraz zajęciach organizowanych z okazji 750-lecia lokacji Miasta Krakowa.
Odbyła się druga, tym razem międzyszkolna, edycja Festiwalu Informatycznego "Projekt na Szóstkę" pod patronatem honorowym Małopolskiego Kuratora Oświaty, Rektora AGH i firmy IBM.
Przygotowany w ZSŁ projekt pt. "Język Szekspira" został wybrany przez Fundację Rozwoju Kina jako jeden z najlepszych projektów zgłoszonych do realizacji w ramach programu "Multimedialna Szkoła" i sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego.
Dzięki staraniom mgr. Mariana Piekarskiego otrzymaliśmy dofinansowanie na 3-letni projekt, który dotyczył utworzenia Ośrodka Szkoleniowo-Egzaminacyjnego oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.

2008/09

Rozpoczęto realizację zatwierdzonego w roku szkolnym 2007/2008 projektu pt. Uczeń Społeczeństwo Gospodarka, w którego skład wchodzi program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Na jego wykonanie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 864 700 zł.
Projekt obejmuje trzy zadania tematyczne:

 • utworzenie Ośrodka Szkoleniowo-Egzaminacyjnego ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych,
 • zajęcia pozalekcyjne praktycznej nauki zawodu,
 • zajęcia pozalekcyjne z matematyki na poziomie akademickim i zawodowego języka angielskiego.

Utworzono nową pracownię - urządzeń techniki komputerowej, szóstą salę językową oraz zmodernizowano pracownie elektroniczną.
Założono Uczniowski Klub Sportowy "Elektron".

2009/10

Zespół Szkół Łączności uzyskał tytuł "Szkoła przyjazna hospicjum" nadany przez Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie w podziękowaniu za współpracę i realizację materiałów telewizyjnych wykonanych przez telewizję szkolną.

Lwowski College przy Państwowym Uniwersytecie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych podpisał z naszą szkołą porozumienie o praktykach zawodowych.

ZSŁ otrzymał dotację ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego za projekt autorstwa dr. Mariana Piekarskiego i mgr. Andrzeja Adamczyka pt. "Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności". Realizacja projektu trwać będzie 2 lata, a jego budżet wynosi 4 256 353,62 zł.

2010/2011

Szkoła obchodzi dwa jubileusze:

 • 65-lecie istnienia
 • 20 lat mgr Antoni Borgosz pełni funkcję  Dyrektora ZSŁ.

Technikum Łączności wchodzące w skład Zespołu Szkół Łączności w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2011 przygotowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą uzyskało tytuły:

 • Najlepsze technikum w Polsce
 • Najlepiej zdana matura w Polsce - technika
 • Najlepsze technikum w Małopolsce

Szkoła uczestniczy w projekcie pt. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach programu Kapitał Ludzki prowadzonym przez Zakład Ekonomiki Oświaty. W ramach projektu realizowane są lekcje: wyrównawcze z matematyki, zajęcia rozwijające z języka angielskiego biznesowego i niemieckiego technicznego, zajęcia zawodowe z cyfrowej technologii obróbki obrazu i dźwięku, grafiki komputerowej i aplikacji internetowych, telekomunikacji i elektroniki, urządzeń elektronicznych, zarządzania sieciowymi systemami komputerowymi, ECDL.

2011/2012

Zmodernizowano i doposażono bibliotekę szkolną tworząc w jej strukturze nowoczesną mediatekę.

ZSŁ zdobył II lokatę w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2012 przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita i miesięcznik Perspektywy oraz ponownie I miejsce w konkursie maturalnym. Technikum nr 14 po raz drugi zostało uznane najlepszą szkołą województwa małopolskiego oraz otrzymało Nagrodę Jakości Nauczania SAPERE AUSO.

2012/2013

Szkoła uczestniczy w projekcie pt. Termomodernizacja budynku, współfinansowanym ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wartość projektu: 1282 662,00, kwota dofinansowania z Funduszu: 403 910,00.
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 – opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” - Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku zajęło II miejsce wśród 50 najlepszych techników w Polsce i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2013”.
Skład kierowniczy obowiązujący od września 2012 roku:

 • dyrektor naczelny: Antoni Borgosz
 • dyrektor ds. pedagogicznych: Tadeusz Piszkowski
 • dyrektor ds. technicznych: Renata Gołąb

2013/2014

W konkursie „Małopolska Szkoła z Pasją" Zespół Szkół Łączności otrzymał pierwsze miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne za organizację Międzyszkolnego Festiwalu Informatycznego „Projekt na Szóstkę".

Z danych rządowego Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, iż mamy najwyższy wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej w Krakowie wśród szkół technicznych.

Dziennik „Rzeczpospolita” oraz miesięcznik „Perspektywy” ponownie ogłosiły wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Techników. ZSŁ znalazło się w nim na drugim miejscu w Polsce, a na pierwszym w rankingu maturalnym.

Od 2014 roku został wprowadzony dziennik elektroniczny.

2014/2015

Od roku szkolnego 2014/2015 na terenie naszej szkoły działa „Małopolska Chmura Edukacyjna”. To innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Dzięki realizacji Projektu powstaje innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej.

W ZSŁ powstaje chór szkolny pod kierownictwem pani Jadwigi Wrońskiej.

W roku szkolnym 2014/2015 Technikum Łączności nr 14 zajęło - podobnie jak w ubiegłym - pierwszą pozycję w RANKINGU MATURALNYM TECHNIKÓW, drugie miejsce w RANKINGU TECHNIKÓW w Polsce i II miejsce w Małopolsce.