Warsztaty


    Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych. Mają one charakter szkoleniowy. Przygotowują uczniów do wykonywania przyszłej profesji. Umożliwiają zdobycie wszechstronnych umiejętności niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej w następujących działach:


Dział obróbki mechanicznej i ręcznej
Młodzież uczy się  podstawowych technik obróbki różnych materiałów, wykonuje proste konstrukcje.
Nabyte umiejętności wykorzystuje przy instalowaniu i naprawach urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych. Dział został przebudowany i wyposażony w ramach projektu unijnego „Poprawa warunków oraz kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności”.
Otrzymano: obrabiarkę sterowaną numerycznie, frezarkę i tokarkę. Powstały nowe stanowiska ślusarskie do obróbki ręcznej.


fot.Szymon Sroka

Dział telekomunikacyjny
Zaznajamia uczniów z urządzeniami stosowanymi w telekomunikacji, ich budową, działaniem, instalowaniem, konserwacją, metodami usuwania uszkodzeń oraz sposobami wykonywania pomiarów.

Zajęcia są realizowane w wyremontowanych pomieszczeniach. Wykonuje się w nich połączenia światłowodów i bada parametry powstałych złącz. Dział zaopatrzono w nowoczesną spawarkę światłowodową.


Dział montażu układów i urządzeń elektronicznych

Uczniowie zapoznają się z podstawowymi elementami i układami urządzeń elektronicznych w unowocześnionych w ramach projektu unijnego pracowniach.
Projektują i wytwarzają proste układy elektroniczne, analogowe i cyfrowe, a następnie po uruchomieniu analizują ich pracę. Dział składa się  z sześciu pracowni, które wyposażone są w: oscyloskopy analogowe i cyfrowe, generatory sygnałowe, multimetry cyfrowe oraz nowoczesne stanowiska do montażu powierzchniowego.


Dział montażu powierzchniowego
Powstał w oparciu o projekt unijny „USG – Uczeń, Społeczeństwo, Gospodarka”. Umożliwia uczniom poznanie  sposobów profesjonalnego montażu urządzeń elektronicznych.


   
fot. Paweł Madej