Struktura Samorządu Uczniowskiego

 1. W poszczególnych klasach działają Samorządy Klasowe, które składają się z:
  • przewodniczącego,
  • zastępcy przewodniczącego,
  • skarbnika.
 2. Członkowie wszystkich Samorządów Klasowych tworzą Konwent Uczniowski, który podejmuje uchwały na drodze głosowania po zasięgnięciu opinii w klasach.
 3. Organem wykonawczym Konwentu Uczniowskiego jest Rada Uczniowska. Rada Uczniowska składa się z:
  • przewodniczącego,
  • zastępcy przewodniczącego,
  • dwóch skarbników,
  • rzecznika praw uczniów,
  • trzech członków komisji porządkowej.
  Rada Uczniowska spotyka się raz w tygodniu.
 4. Członkowie Rady Uczniowskiej są wybierani spośród całej społeczności uczniowskiej w tajnych wyborach powszechnych. O wyborze do Rady Uczniowskiej decyduje kolejna liczba głosów, jaką otrzymali poszczególni kandydaci. Kadencja Rady Uczniowskiej trwa 3 lata.
 5. Konwent Uczniowski i Rada Uczniowska tworzą Samorząd Uczniowski.
 6. Samorząd Uczniowski spotyka się raz na miesiąc. Na pierwszym spotkaniu we wrześniu Samorząd Uczniowski zatwierdza plan pracy na dany rok przygotowany przez Radę Uczniowską.
 7. Zadania Samorządu Uczniowskiego:
  • organizacja uroczystości szkolnych,
  • organizacja działalności kulturalnej,
  • organizacja samopomocy koleżeńskiej,
  • przydział i nadzorowanie zadań przydzielonych poszczególnym klasom,
  • działalność gospodarcza (np.: zbiórka makulatury, organizacja dyskotek).
 8. Każdy uczeń ma prawo zostać wybranym do Samorządu Uczniowskiego, jak również wziąć czynny udział w wyborach do Rady Uczniowskiej.
 9. W przypadku ukończenia szkoły lub rezygnacji ucznia z pracy w Radzie Uczniowskiej, przed upływem kadencji, na jego miejsce powołany zostaje członek Konwentu Uczniowskiego wyłoniony w tajnych wyborach.
 10. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego nie powinien być członkiem Rady Szkoły. Przedstawiciele uczniów wchodzących w skład Rady Szkoły biorą udział w zebraniach Samorządu Uczniowskiego.
 11. Rada Uczniowska utrzymuje stały kontakt z Dyrekcją i Radą Szkoły. Koordynuje wszelkie przedsięwzięcia podejmowane przez Konwent Uczniowski, egzekwuje terminowe ich wykonanie, opiniuje i poręcza za uczniów. Rada Uczniowska w czerwcu przedstawia propozycję do planu pracy szkoły na nowy rok.
 12. Rzecznikiem Praw Ucznia jest uczeń uczęszczający co najmniej do klasy drugiej. Jego kadencja może trwać do ukończenia przez niego szkoły lub do jego wcześniejszej rezygnacji z funkcji.
 13. Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany w tajnych wyborach powszechnych.
 14. Do Rzecznika może się zwrócić każdy uczeń w sprawach szkolnych, a obowiązkiem Rzecznika jest rozpatrzenie i zwrócenie się do odpowiednich organów szkoły.
 15. W czerwcu Komisja Rewizyjna wyłoniona z Konwentu Uczniowskiego przeprowadza kontrolę działalności skarbników i Rady Uczniowskiej, wnioski poddaje pod głosowanie Samorządu Uczniowskiego.
 16. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera Rada Uczniowska.
 17. Na prośbę dyrektora szkoły przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego są upoważnieni do wyrażania opinii o pracy nauczyciela.