Modernizacja kształcenia zawodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Biuro ds. realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków,
adres do korespondencji
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
telefon 12 633 41 69 wew. 130
e-mail: bkz.sekretariat@malopolska.mw.gov.pl

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2
Okres realizacji projektu: styczeń 2010 – grudzień 2014
Budżet projektu: 140 mln zł

Województwo Małopolskie, dostrzegając konieczność rozwoju kształcenia zawodowego, skoncentrowało swoje działania na podniesieniu jego jakości poprzez realizację projektu systemowego o zasięgu regionalnym, realizowanego w partnerstwie
z organami prowadzącymi szkolnictwo zawodowe w Małopolsce. Przygotowana strategia działania zakłada kompleksowe wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie poprzez wykorzystanie instrumentów dostępnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Małopolski projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego” jest największym
i jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć w naszym kraju, realizowany jest przez pięć lat, od stycznia 2010 roku do grudnia 2014 roku. Budżet w skali regionu określono na
140 milionów złotych.

Wdrażane działania prowadzić mają do podniesienie atrakcyjności szkół zawodowych, wyposażenia uczniów w kwalifikacje ułatwiające znalezienie miejsca na rynku pracy oraz odpowiedniego przygotowania kadr kształcących w zawodach kluczowych dla przyszłości Małopolski.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły zawodowe, którymi przede wszystkim są małopolskie powiaty. Obejmuje swoim wsparciem szkoły zawodowe (technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne) posiadające status szkół publicznych dla młodzieży oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych uczące w branżach: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej. Uczniowie tych placówek będą mogli uczestniczyć
m.in. w kursach i szkoleniach z praktycznej nauki zawodu, brać udział w zajęciach wzmacniających ich kompetencje kluczowe (języki obce z wykorzystaniem terminologii zawodowej, nauki matematyczno – przyrodnicze, wykorzystanie technologii informatycznych w kształceniu zawodowym). Dodatkowo w każdym powiecie przewidziano grupowe i indywidualne konsultacje z doradztwa edukacyjno-zawodowego w zakresie planowania kariery. Jednym z elementów projektu jest doposażenie szkół
w sprzęt techno-dydaktyczny niezbędny do realizacji planowanych zajęć.

Projekt stwarza także możliwość rozwinięcia współpracy administracji samorządowej, środowisk szkolnych oraz sektora gospodarki. Zwiększenie aktywności przedsiębiorców w procesie kształcenia zawodowego stanowi priorytetowe wyzwanie dla instytucji zarządzających szkolnictwem i rozwojem gospodarczym regionu. Aby osiągnięcie sukcesu w tym zakresie było możliwe, konieczne staje się pozyskanie zaangażowania przedsiębiorców, którzy na stałe włączyliby się w kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy i edukacji.

Przedsiębiorcy będą mogli również wziąć aktywny udział w konsultacjach dotyczących rozwiązań i narzędzi wypracowywanych w ramach projektu co pozwoli im wpływać na ich kształt.  Korzyści więc odniosą zarówno firmy, które bezpośrednio zaangażują się w prace projektowe, jak również te, które zdecydują się skorzystać
z rozwiązań wypracowanych w projekcie.

Partner projektu: Gmina Miejska Kraków
Realizator Projektu: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
e-mail: mkz@zeo.krakow.pl,
www.zeo.krakow.pl

Dokumenty do pobrania: