Karta Praw i Obowiązków Ucznia

 1. Postanowienia ogólne
  1. Uczeń ma obowiązek dbać o honor szkoły oraz godnie ją reprezentować.
  2. Uczeń ma obowiązek okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły.
  3. Uczeń ma prawo do poszanowania godności własnej i zapewnienia dyskrecji w sprawach osobistych.
  4. Uczeń ma prawo zgłaszać władzom szkoły wszelkie uwagi, wnioski i postulaty dotyczące funkcjonowania szkoły oraz spraw uczniowskich.
  5. Uczeń ma prawo do wypoczynku, a w szczególności do korzystania z przerw międzylekcyjnych w pełnym wymiarze ich trwania.
 2. Oznaki przynależności ucznia do społeczności szkolnej
  1. Każdy uczeń ma obowiązek posiadać legitymację szkolną oraz zeszyt ucznia.
  2. Każdy uczeń powinien dysponować strojem galowym, w którym reprezentuje placówkę na zewnątrz, a do szkoły przychodzi w nim na okoliczność:
   • pełnienia dyżuru gospodarza szkoły,
   • uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego,
   • imprez okolicznościowych, o ile decyzję taką podejmą władze szkolne lub wychowawca klasy.
  3. Strój galowy:
   • ziewcząt - ubranie wizytowe: granatowa bądź czarna spódnica, biała bluzka, względnie czarna lub granatowa sukienka,
   • chłopców - garnitur (kolor dowolny, jednolity lub delikatny wzór), koszula, krawat.
  1. Strój codzienny ucznia jest dowolny (wskazane barwy o łagodnej tonacji), może podkreślać jego osobowość.
  2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i zachować umiar w rodzaju fryzury.
  3. Uwagi nauczyciela dotyczące nieestetycznego wyglądu ucznia powinny być do niego kierowane indywidualnie.
  4. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.
  5. Na zajęcia praktyczne uczniowie przychodzą w strojach ochronnych określonych regulaminem warsztatów.
 3. Zasady korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych
  1. Każda klasa opiekuje się jedną salą lekcyjną lub przydzielonym jej terenem szkolnym.
  2. Klasa opiekująca się salą ma:
   1. prawo do:
    • wystroju sali według własnej koncepcji zaakceptowanej przez nauczyciela-opiekuna sali,
    • wykorzystania jej do urządzania zebrań klasowych i innych zajęć pozalekcyjnych uzgodnionych z nauczycielem-opiekunem;
   2. obowiązek:
    • przestrzegać ładu i porządku w przydzielonej sali,
    • dbać o stan dekoracji i jej aktualizację,
    • dokonywać okresowego przeglądu sprzętu i usuwać usterki,
    • zgłaszać nauczycielowi-opiekunowi o zaistniałych uszkodzeniach, wymagających fachowej naprawy.
  1. Za spowodowaną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub klasa, o ile nie jest możliwe ustalenie sprawcy.
  2. Jeżeli klasa odbywa zajęcia w innej sali niż ta, którą się opiekuje, zobowiązana jest również do przestrzegania ładu i porządku, a także ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczenia.
  3. Za przygotowanie sali do lekcji odpowiadają dyżurni klasowi.
  4. Uczeń ma obowiązek wchodzić do szkoły przez szatnię, pozostawiając w niej wierzchnie okrycie.
  5. Za czystość w szatni odpowiadają dyżurni wyznaczeni przez wychowawcę.
  6. Prawo wstępu do pokoju nauczycielskiego przysługuje gospodarzowi szkoły, a w uzasadnionych przypadkach przewodniczącym samorządów klasowych.
  7. Do wszystkich pracowni specjalistycznych i laboratoriów młodzież wchodzi wyłącznie pod opieką nauczyciela.
  8. W warsztatach szkolnych i pracowniach uczeń ma obowiązek stosować się ściśle do poleceń prowadzącego zajęcia oraz do przepisów BHP.
  9. Każdy uczeń może korzystać z sali gimnastycznej, świetlicy i innych pomieszczeń pod opieką nauczyciela i za zgodą Dyrekcji szkoły.
  10. Kategorycznie zabrania się:
   • siadać na parapetach okien w salach i na korytarzach,
   • pozostawiać otwartych szatni,
   • zachowywać się agresywnie,
   • dewastować sprzęt szkolny.
 4. Frekwencja uczniów
  1. Uczeń ma obowiązek przychodzić punktualnie na zajęcia szkolne.
  2. Na wniosek wychowawcy klasy nie notuje się spóźnień na pierwszej lekcji osobom dojeżdżającym zpoza Krakowa.
  3. Przy ustalaniu semestralnej (rocznej) oceny z zachowania dwa nieusprawiedliwione spóźnienia traktuje się jako jedną nieusprawiedliwioną godzinę.
  4. Uczeń może usprawiedliwić w semestrze maksymalnie dziesięć godzin spośród godzin nieusprawiedliwionych, w trybie ustalonym przez wychowawcę.
  5. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w ciągu najbliższego tygodnia, licząc od daty powrotu do szkoły.
  6. W przypadku, gdy frekwencja klasy spadnie poniżej 90%, klasa nie otrzymuje do końca semestru zezwolenia na wszelkiego rodzaju wyjścia w trakcie trwania zajęć dydaktycznych.
 5. Zasady sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów
  1. Uczeń ma prawo znać na bieżąco swoje oceny oraz w przypadku wątpliwości uzyskać odpowiedź dotyczącą ilości zgłoszonych "X"-ów.
  2. Uczeń może prosić o dokonanie wpisu oceny z odpowiedzi ustnej do zeszytu przedmiotowego.
  3. Formy sprawdzianów:
   1. Klasówki:
    • służą do sprawdzenia wiadomości z większej partii przerobionego materiału; trwają co najmniej jedną lekcję,
    • są zapowiedziane i wpisane do dziennika przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
    • w jednym tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy klasówki, z czego tylko jedna w ciągu dnia,
    • w razie nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, termin klasówki należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie,
    • poprawiona klasówka jest zwracana uczniowi w terminie do trzech tygodni od czasu jej przeprowadzenia (termin ten może być przedłużony o czas nieobecności nauczyciela w szkole);
   2. Kartkówki:
    • obejmują niewielką partię materiału; powinny być zapowiedziane przynajmniej jeden dzień wcześniej z wyjątkiem kartkówek sprawdzających wykonanie zadania domowego,
    • w ciągu dnia mogą być tylko dwie kartkówki; w przypadku, gdy w danym dniu odbywa się klasówka z innego przedmiotu, można przeprowadzić tylko jedną kartkówkę,
    • kartkówka jest jedyną formą odpowiedzi na danej lekcji,
    • kartkówki są zwracane uczniowi w ciągu jednego tygodnia licząc od daty ich przeprowadzenia,
    • w tygodniu nie może się odbyć więcej niż pięć kartkówek;
   3. Testy:
    • uczeń ma prawo znać proponowaną punktację przed rozpoczęciem testu,
    • poprawione testy powinny być zwrócone uczniowi w ciągu dwóch tygodni licząc od daty ich przeprowadzenia.
  4. Uczeń ma prawo znać ocenę z pracy pisemnej przed przystąpieniem do kolejnej.
  5. Ulgi w pytaniu:
   1. "X"
    • uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją za pośrednictwem dyżurnego klasowego "X", czyli nieprzygotowanie bez podania przyczyny:
     • raz w semestrze, gdy w tygodniu ilość lekcji z danego przedmiotu wynosi od jednej do trzech,
     • dwa razy, gdy tygodniowa ilość lekcji wynosi cztery i więcej,
    • "X" mogą być zgłaszane przez dowolną ilość uczniów,
    • liczba wykorzystanych "X"-ów nie może wpływać na końcową ocenę,
    • "X" obekmuje także brak zadania domowego - wyjątek stanowią prace zlecone do wykonania z tygodniowym wyprzedzeniem;
   2. "NP"
    • uczniowi przysługuje prawo do zgłoszenia nieprzygotowania:
     • przez trzy dni po chorobie trwającej tydzień (po okazaniu usprawiedliwienia),
     • przez pięć dni po chorobie trwającej dwa tygodnie (po okazaniu usprawiedliwienia)
     • po dłuższych chorobach uczeń ma prawo do ustalenia harmonogramu pierwszych odpowiedzi z poszczególnych przedmiotów, uzgadniając ich terminy z pomocą wychowawcy,
    • zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu go do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej;
   3. Dni bez ocen niedostatecznych
    • uczeń ma prawo korzystac raz w miesiącu z dnia bez ocen niedostatecznych, którego termin ustala nauczyciel wspólnie z zespołem klasowym (**),
    • pierwszeństwo do odpowiedzi mają uczniowie, którym zdobycie wiadomości sprawia szczególne trudności (**),
    • pierwszy dzień po przerwach świątecznych, a także kilkudniowych wycieczkach jest dodatkowym dniem bez ocen niedostatecznych (**);
    (** - w przypadku braku trzech osób chętnych do odpowiedzi zawiesza się dzień bez ocen niedostatecznych)

   4. Prawo stresu
    Jeżeli uczeń otrzyma z odpowiedzi ustnej ocenę niedostateczną, przysługuje mu prawo stresu zwalniające go z pytania na następnej lekcji w danym dniu;
   5. Szczęściarz
    Każdego dnia losowany jest numer szczęściarza - jest on zwolniny z odpowiedzi ustnych, ma natomiast obowiązek pisać zapowiedziane wcześniej sprawdziany i posiadać zadanie domowe;
   6. Informacje dodatkowe:
    • "X" oraz dni bez ocen niedostatecznych zostają zawieszone na miesiąc przed terminem zamknięcia klasyfikacji semestralnej; szczęściarz obowiązuje w ciągu całego semestru,
    • jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną i zobowiązuje się do jej poprawienia w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie może otrzymać następnej oceny niedostatecznej z tej partii materiału przed upływem określonego terminu,
    • uczniowie klas pierwszych szkół młodzieżowych we wrześniu mają prawo do dwóch tygodni adaptacyjnych, w których nie otrzymują ocen niedostatecznych,
    • uczniowi przysługuje prawo odwołania się od oceny semestralnej - zasady reguluje Zarządzenie MEN z dnia 24.09.1992 r. § 9 ust. 3
 6. Zasady udzielania pomocy w nauce
  1. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony: nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego i Samorządu Uczniowskiego.
  2. Każdy uczeń powinien służyć pomocą w nauce osobom natrafiającym na trudności w opanowaniu materiału programowego.
  3. Samorząd klasowy ma obowiązek interesować się postępami w nauce uczniów swojej klasy i odpowiednio wcześnie organizować grupową lub indywidualną pomoc koleżeńską.
 7. Wycieczki
  1. Każdej klasie przysługuje w semestrze jeden dzień zajęć lekcyjnych na wycieczkę klasową.
  2. Klasy I-IV mają możliwość zorganizowania dodatkowej wycieczki w czasie matur pisemnych, pod warunkiem, że wychowawca nie uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnej.
  3. Klasy mogą zorganizować obóz naukowy trwający od pięciu do siedmiu dni.
  4. Jeżeli klasa organizuje wyjście do kina, teatru lub na wystawę i odbywa się to w ciągu tygodnia po południu, to na drugi dzień z tych przedmiotów, które były w dniu poprzednim, pytani są tylko ochotnicy. W miesiącu może się odbyć tylko jedno takie wyjście.
 8. Rodzaje nagród i sposoby ich przyznawania
  1. Nagrody przyznawane są przez: Dyrekcję, Radę Pedagogiczną, wychowawców i nauczycieli, komisje konkursowe i Samorząd Uczniowski.
  2. Nagrody przyznawane są za:
   • wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe sprawowanie,
   • udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,
   • godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
   • aktywność w pracach społecznych
   • wzorową frekwencję zespołową i indywidualną
   • osiągnięcia sportowe
  3. Rodzaje nagród: książkowe, rzeczowe, pieniężne, dodatkowe dni wolne na wycieczki, wyróżnienia i pochwały.
  4. Koszty nagród pokrywa Komitet Rodzicielski, władze oświatowe i Samorząd Uczniowski.
  5. Nagrody uzyskane w konkursach wręcza się w dniu ogłoszenia wyników, inne na zakończeniu roku szkolnego.
  6. O ważniejszych nagrodach Dyrekcja powiadamia całą społeczność szkolną.
  7. Wszystkie nagrody i wyróżnienia wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
 9. Kary
  1. Uczeń może zostać ukarany za:
   • nieprzestrzeganie Karty Praw i Obowiązków Ucznia ZSŁ,
   • lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych,
   • postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską,
   • czyny sprzeczne z prawem, których uczeń dopuszcza się na terenie szkoły lub poza nią.
  2. Rodzaje kar:
   1. upomnienie wychowawcy udzielone indywidualnie lub wobec klasy,
   2. upomnienie lub nagana Dyrektora,
   3. upomnienie lub nagana Dyrektora udzielona publicznie,
   4. zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w organach szkolnych i do reprezentowania Szkoły na zewnątrz,
   5. zawieszenie prawa do udziału w zajęciach szkolnych na okres nie dłuższy niż tydzień,
   6. przeniesienie do innego oddziału w Szkole (o ile istnieje możliwość organizacyjna),
   7. skreślenie z listy uczniów,
  3. Obowiązuje zasada stopniowania kar.
  4. W przypadku szczególnie drastycznego przewinienia, uczeń może być ukarany na wniosek Rady Pedagogicznej w innym trybie przez Dyrektora Szkoły.
  5. Uczeń może być skreślony z listy przez Dyrektora Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego w przypadku:
   1. stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników Szkoły,
   2. dystrybucji narkotyków i środków odurzających oraz ich posiadania,
   3. używania alkoholu, bycia pod wpływem środków odurzających na terenie szkoły i w jej obrębie,
   4. naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób,
   5. w sytuacji gdy stosowane wcześniej kary wymienione w punkcie 2a, 2b i 2c nie odniosły pozytywnych skutków i niemożliwe jest zastosowanie kary w punkcie 2f.
  6. Wykonanie kary wymienionej w punktach 2d i 2e może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeśli uczeń uzyska poręczenie jednego z organów szkoły. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zawiesić na czas próby karę skreślenia z listy uczniów.
  7. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary:
   1. do Dyrektora Szkoły od kary wymienionej w punkcie 2a,
   2. do Rady Pedagogicznej od kar wymienionych w punktach 2b-2f,
   3. do Kuratorium Oświaty w Krakowie (za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji) od kary skreślenia z listy uczniów.
  8. Udzielenie uczniowi kary powoduje obniżenie oceny z zachowania.
  9. O udzielonej karze wychowawca powiadamia pisemnie rodziców lub opiekunów ucznia w terminie do 2 dni, a w przypadku kary wymienionej w punkcie 2e natychmiast. Udzielona kara zostaje odnotowana w dzienniku lekcyjnym.
 10. Struktura Samorządu Uczniowskiego