Uprawnienia dodatkowe

- ECDL -informacji szczegółowych udziela p.Marek Lange (pracownia elektroniczna tel.wew.55)   ECDL w Zespole Szkół Łączności

- Kurs i egzamin SEP uprawnienia elektryczne do 1 kV - p.Franciszek Rożek (pracownia urządzeń informatycznych telefon wew. 51)

Zajęcia dodatkowe poszerzające kwalifikacje, bez uprawnień potwierdzonych certyfikatem prowadzone w ramach projektu USG "Uczeń-Gospodarka-Społeczeństwo"

Zajęcia w zakresie obsługi i wykorzystania sprzętu Audio-Video  - zajęcia prowadzi p. Zygmunt Parzelka (studio TV telefon wew.43)
Po ukończeniu zajęć pozalekcyjnych w Studiu TV szkolnej w zakresie obsługi i wykorzystania sprzętu Audio-Video uczeń powinien umieć:

 • obsługiwać i wykorzystywać kamery telewizyjne powszechnego użytku i półprofesjonalne w tym technologii HDTV;
 • obsługiwać miksery studyjne i montażowe;
 • obsługiwać urządzenia rejestrujące i odtwarzające AUDIO-VIDEO, magnetowidy, nagrywarki DVD i zestawy "KOMBO"
 • tworzyć informacje tekstowe i filmowe dotyczące reklamowania firm, przedsiębiorstw, działów produkcyjnych, gotowych wyrobów finalnych różnych branż, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku;
 • tworzyć materiały filmowe - kasety video, płyty CD i DVD promujące szkoły, przedsiębiorstwa, wyroby, zawody i specjalności;
 • przygotowywać scenografię do wywiadów, spotkań, dyskusji i komunikatów;
 • montować materiały filmowe przy wykorzystaniu mikserów i systemów komputerowych (oraz stacji montażowych w zależności od posiadania takiego zestawu)


Montaż powierzchniowy - informacji szczegółowych udziela kierownik warsztatów - p.Tadeusz Pokrywa (warsztaty szkolne telefon wewn. 61)
Zajęcia pozalekcyjne w warsztatach szkolnych w zakresie "montaż powierzchniowy" mają za zadanie tak przygotować ucznia, aby potrafił:

 • rozróżniać elementy elektroniczne przeznaczone do montażu powierzchniowego (SMD);
 • prawidłowo zlokalizować usterkę;
 • dokonać wymiany wadliwych elementów w sposób wykluczający ryzyko uszkodzenia podłoża lub sąsiednich części, jak i też zamienników;
 • stosować specjalistyczne przyrządy do demontażu uwzględniając cech konkretnych elementów i układów, takich jak: wymiary, kształt, rodzaj i liczba wprowadzeń, sposób montażu, wrażliwość na temperaturę, odporność mechaniczną, wrażliwość na oddziaływanie elektrostatyczne;
 • stosować specjalistyczne przyrządy do montażu uwzględniając cechy konkretnych elementów i układów;
 • nakładać na pady (miejsca lutownicze) past lutowniczych, spoiw, klejów;
 • dobrać odpowiednie spoiwa, pasty lutownicze i kleje;
 • rozmieszczać na płytce elementy elektroniczne (komponenty);
 • zorganizować stanowisko pracy do montażu powierzchniowego;
 • zachować ład i porządek na stanowisku pracy;

Automatyka - zajęcia prowadzą: p. Michał Okrajni, p. Artur Wardas (pracownia telekomunikacyjna telefon wewn.53)
Zajęcia dodatkowe z automatyki maja służyć realizacji następujących celów:

 • symulowanie działania obiektów rzędów: I-szego, II-go, III-go i wyższych;
 • symulowanie działania regulatorów (PID i pochodnych);
 • symulowanie działania układów sterowania;
 • obserwację sygnałów wejściowych i wyjściowych obiektów, regulatorów, układów sterowania;
 • praktyczną naukę programowania i symulacji cyfrowych wykorzystując środowisko Matlab/Simulink (pisanie prostych skryptów i funkcji wykorzystanych do rozwiązywania konkretnych zadań);
 • nabycie umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych metodami numerycznymi (np. rozwiązywanie równań, układów równań, znajdowanie miejsc zerowych wielomianów);
 • zobrazowanie graficzne poznanych zjawisk (na wykresach 2D, 3D);
 • przygotowanie uczniów do studiów technicznych, gdzie wykorzystywane jest powszechnie środowisko Matlab/Simulink.

Prawo jazdy Kurs prawa jazdy w ZSŁ