Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Bezpieczny Internat

Program wychowawczy "Bezpieczny internat".

Autorzy: mgr A. Szpyt mgr M. Piekarski

 

Głównym celem kształcenia i wychowania jest harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości dzieci i młodzieży. Aby taki proces przebiegał bez zakłóceń należy zaspokoić podstawowy potrzeby młodych ludzi. Jedną z najważniejszych z nich jest poczucie bezpieczeństwa.

Pracując z młodzieżą, na podstawie licznych z nią rozmów, można wysnuć wniosek, że wśród wielu niepokojów jaki je nurtują, jest obawa przed niebezpieczeństwem oraz bezsilność pojawiająca się w sytuacjach zagrożenia. Aby wyeliminować takie problemy życia codziennego pedagodzy, wychowawcy i nauczyciele stale szukają nowych form i metod współpracy ze swoimi podopiecznymi.

W obecnych czasach troska o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży jest jednym z istotniejszych zagadnień pracy opiekuńczo - wychowawczej wychowawców w internacie. Wiąże się to z rolą jaką pełnią. Stwarzają bowiem "drugi dom" i zastępują poniekąd rodziców podczas całego tygodnia nauki.

Program "Bezpieczny internat" ma stanowić uzupełnienie podstawowych założeń i zagadnień pracy w tego rodzaju placówki. Jego główny cel zawiera w sobie dwa zasadnicze elementy: uświadomienie młodzieży zagrożeń współczesnego świata, a także wykształcenie nawyku dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie. Realizacja programu służy również stymulowaniu życiowej zaradności.

I. FILOZOFIA PROGRAMU

Internat ZSŁ jest internatem szkolnym. Przebywa w nim młodzież praktycznie z terenu całej małopolski. Są to najczęściej młodzi ludzie pochodzący z wiosek i małych miast. Dla wielu z nich wejście w nowe środowisko szkolne, internatowe to bardzo trudny czas, tym bardziej , że muszą na nowo układać swoje relacje z rówieśnikami, nauczycielami i wychowawcami.

Internat jest praktycznie dla wszystkich pierwszym miejscem dłuższego pobytu poza domem rodzinnym. Bardzo ważnym problemem jest też nowe środowisko w którym przyszło im żyć - środowisko dużego miasta. Tutaj na plan pierwszy wysuwa się sprawa bezpieczeństwa i troski o samego siebie..

Poprzez program "Bezpieczny internat" podejmujemy próbę kształtowania bezpiecznych postaw.. Mamy tu na uwadze korzyści jakie płyną dla aktualnego i przyszłego funkcjonowania młodego człowieka.

Program opiera się na następujących założeniach:

 1. Na kształtowanie postaw bezpiecznych nigdy nie jest za późno. Warto przekazać wychowankom na czym polega prawdziwa troska o własne bezpieczeństwo.
 2. Bezpieczeństwa można się nauczyć. Jest to proces długotrwały, wymaga odwagi i gotowości do zmiany myślenia.
 3. Program ma charakter profilaktyczny w myśl zasady: "lepiej zapobiegać niż leczyć".
 4. Kształtowanie postaw bezpiecznych u młodzieży to także próba przełamania stereotypów w myśleniu o własnym bezpieczeństwie. Dziś wiele zależy od nas samych a nie tylko od państwa i jego instytucji.
 5. Uczeń ma prawo do wypoczynku, a w szczególności do korzystania z przerw międzylekcyjnych w pełnym wymiarze ich trwania.

Sam program został podzielony na 3 bloki tematyczne realizowane przez 3 kolejne lata i później tak cyklicznie.

 1. Unikaj zagrożeń.
 2. Zagrożenia osobiste - indywidualne.
 3. Zagrożenia zdrowotne.

Obecnie programem obejmujemy całą młodzież mieszkającą w internacie. W przyszłości w związku z nową strukturą ZSŁ układ trójstopniowy pozwoli również całej młodzieży przejść przez program.

II. CELE PROGRAMU

W szeroko pojmowanym dążeniu do poszerzenia wiedzy i umiejętności na temat bezpieczeństwa i troski o zdrowie należy wyróżnić następujące cele:

   1. Cele poznawcze:

 • przekazywanie elementów wiedzy z zakresu przepisów ppoż.
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami higieny zdrowia,
 • dostarczanie wiadomości dotyczących udzielania pierwszej pomocy,
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków określonych zachowań,
 • poznaje sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia,
 • zwrócenie uwagi na zasady poruszania się w wielkim mieście,

   2. Cele wychowawcze:

 • uwrażliwienie na troskę o własne zdrowie i bezpieczeństwo,
 • wyrabianie nawyku udzielania pomocy innym,
 • kształtowanie umiejętności współdziałanie w grupie,
 • pomoc w poszerzaniu wiedzy i zdobyciu pewności siebie,
 • wykształcenie takich cech osobowości jak: opanowanie, wrażliwość, zdolność, koncentracji, niezależność i odwaga,

   3. Cele kształcące:

 • pobudzanie wychowanków do zaradności, podejmowania działań w sytuacjach trudnych,
 • kształtowanie umiejętności szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji,
 • wdrażanie do sprawnego stosowania zasad udzielania pierwszej pomocy,

W wyniku realizacji programu "Bezpieczny internat" wychowanek powinien wykazywać się:

 1. w zakresie wiadomości umiejętności poznawczych:
  • znajomością przepisów ppoż.,
  • wiedzą dotyczącą sposobów udzielania pierwszej pomocy,
  • znajomością zasad higieny zdrowia,
 2. w zakresie rozwoju emocjonalno - motywującego:
  • poszerzoną i pogłębioną samowiedzą oraz poprawną samooceną,
  • umiejętnością udzielania życzliwej pomocy innym,
  • krytycznym stosunkiem wobec przejawów przemocy i agresji, umiejętnością zapobiegania im w grupie rówieśniczej,
  • zwiększoną wrażliwością na zagrożenia życia i zdrowia, pogłębioną świadomością współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i zdrowotnych,
 3. w zakresie działań (zachowań):
  • zwiększoną zaradnością i umiejętnością działania w sytuacjach ryzyka i niepewności,
  • umiejętnością unikania i przewidywania sytuacji niebezpiecznych.

III. METODY PRACY

Dobór metod pracy przy realizacji tego programu został zdeterminowany celem głównym - kształtowaniem bezpiecznych postaw i troski o samego siebie. Muszą to być metody , które umożliwiają uczniom zdobycie potrzebnej wiedzy, doświadczenia i próby ćwiczenia nowych umiejętności.

Zastosowane metody dają również wychowankom okazję do refleksji nad swoim zachowaniem i skłaniają do samodzielnego myślenia. Do współpracy został zaproszony cały szereg służb i instytucji dbających o nasze bezpieczeństwo.

 1. Spotkania i zajęcia z osobami i instytucjami współpracującymi przy realizacji programu. Daje to wychowankom nie tylko poznanie ludzi i instytucji dbających o nasze bezpieczeństwo, ale również sporo nowej wiedzy.
 2. Prelekcja i pogadanka - na użytek programu swoisty rodzaj wykładu mający na celu przekazanie informacji na dany temat z możliwością pytań i dyskusji.
 3. Dyskusja - jest wymianą doświadczeń, przemyśleń, poglądów i przewija się praktycznie przez wiele zajęć.
 4. Film instruktażowy - dydaktyczny - unaocznia i pokazuje młodzieży profesjonalnie poruszaną problematykę, rozwija i wzbogaca wiedzę.

IV. ZAKRES PROGRAMU

Program wychowawczy "Bezpieczny Internat" nie wyczerpuję wszystkich zagadnień bezpieczeństwa i troski o siebie, ale stara się eksponować te, które dla wychowanków są ważne. Uwzględnia problemy i sytuacje, z którymi młodzież obecnej szkoły średniej się spotyka i musi sobie poradzić.

Program jest podzielony na 3 bloki:

 1. Unikaj zagrożeń.
  Blok ten traktuje o zagrożeniach, można by powiedzieć zewnętrznych. Dostarcza dużo fachowej wiedzy o instytucjach czuwających nad bezpieczeństwem np. straż pożarna, policja, straż miejska. Zwraca uwagę nauczycielom i wychowawcom na najistotniejsze zagrożenia i patologiczne zachowania wśród młodzieży.
  • zagrożenia pożarowych,
  • zagrożenia komunikacyjnych,
  • bezpieczne zachowania,
 2. Zagrożenia osobiste-indywidualne.
  W tej części chcemy zwrócić uwagę na zagrożenia natury osobowej - indywidualnej między innymi. Zagrożenia te mają bezpośredni wpływ na psychikę i kształtowanie osobowości młodych ludzi.
  • alkohol,
  • nikotyna,
  • narkotyki,
  • sekty religijne i parareligijne grupy subkulturowe,
 3. Zagrożenia zdrowotne.
  Tutaj chcielibyśmy zwrócić uwagę na wybrane, najbardziej powtarzające się zagrożenia związane z szeroko pojętą ochroną zdrowia. Wychowanek mieszkający w internacie powinien sam uczyć się dbać o swoje zdrowie, które jest warunkiem jego dalszego rozwoju. Przy realizacji tej części będziemy zajmować się między innymi:
  • AIDS,
  • żółtaczką,
  • pospolitymi grypami i przeziębieniami,
  • alergią,
  • dbałością o zęby,
  • lekami,
  • pierwszą pomocą.

Blok pierwszy "Unikaj zagrożeń" został zrealizowany w tym roku szkolnym 2000/2001 pozostałe będziemy realizować kolejno w latach następnych.

Świadomie rozpisaliśmy na treści szczegółowe i poszczególne zajęcia tylko blok pierwszy. Nie chcemy tworzyć teoretycznych części programu, ale chcemy by był on w pełni użyteczny. Chcemy oprzeć się na aktualnej rzeczywistości internatu i na jego rzeczywistych potrzebach. Pozostałe 2 bloki programu będą rozpisane i uszczegóławiane na bieżąco.

Chcemy wziąć pod uwagę:

 • ilość wychowanków w danym roku szkolnym,
 • ilość grup wychowawczych,
 • specyfikę całego internatu,
 • możliwość służb i instytucji z nami współpracujących - ich nowe wyposażenie, dostęp do nowych materiałów, możliwości technicznych,
 • nasze doświadczenie wychowawcze, nowe pomysły i doświadczenia, obserwacje wychowanków,
 • przygotowywane przez nas podprogramy o AIDS, narkomani i postawach anty agresywnych,

V. REALIZACJA PROGRAMU

Dobór treści programowych wynika z potrzeb funkcjonowania we współczesnym świecie. Proces budowania poczucia bezpieczeństwa i troski o zdrowie powinien być postrzegany w trzech aspektach:

 • teoretycznej wiedzy,
 • praktycznych umiejętności,
 • osoby znajdującej się w kręgu zainteresowań,

Program "Bezpieczny internat" zawiera propozycję metod aktywizujących. W ich skład wchodzą: ćwiczenia pożarowe, ćwiczenie w udzielaniu pierwszej pomocy oraz warsztaty uczące zachowań w sytuacjach niebezpieczeństwa.

Dobór treści kształcenia i zachowania jest dostosowany do poziomu rozwojowego wychowanków w wieku 16 - 21 lat. Proponowane zagadnienia mają nie tylko na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale biorąc pod uwagę fakt że okres dojrzewania to szczególny etap w rozwoju emocjonalnym człowieka, wpływają na postawy moralne i dorastanie społeczne tych ludzi.

Podstawowym "narzędziem" pracy wychowawcy z młodzieżą jest jego osobowość. Dzięki wpływowi osobistemu i wspólnym uczestniczeniu w proponowanych zajęciach, istnieje większa możliwość osiągnięcia postawionych celów. Oprócz cyklu spotkań z wychowankami, realizacja programu opiera się na współpracy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zdrowie w danym mieście. Istota wspólnego działania to nie tylko wspomaganie wychowawców w zakresie merytorycznym przekazywanych treści, ale także wskazanie młodzieży u kogo mogą szukać wsparcia i pomocy w obliczu zagrożenia. Elementem uzupełniającym wszystkie poczynania związane z realizacją programu jest umożliwienie młodym ludziom stałego dostępu do materiałów dydaktycznych poprzez współredagowanie gazetek tematycznych.

Program "Bezpieczny internat" został stworzony z myślą o i dla młodzieży.