Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Łączności w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo w całości,
 • nie ma możliwości zmiany kontrastu oraz wielkości tekstu,
 • nie ma możliwości fokusu oraz wyróżnionych odnośników,

Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronach Zespołu Szkół Łączności w Krakowie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Słońska.
 • E-mail: sekretariat@tl.krakow.pl
 • Telefon: 12 269 15 37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zapoznaj się z opisem dostępności architektonicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Łączności.